Všeobecné a obchodné podmienky Akadémie Andyho Winsona

1.1 Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Akadémia Andyho Winsona s. r. o., so sídlom Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava, IČO: 50128442. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou tohto produktu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením môjho názoru k tejto tématike.

1.2 Všeobecné podmienky účastníka tréningu

1 Účasť

1 Víkendové tréningy organizované Akadémiou Andyho Winsona s. r. o. vyžadujú vysokú úroveň zapojenia. Preto vás žiadame, aby ste rešpektovali niekoľko základných pravidiel.

2 Alkohol a drogy sú prísne zakázané. Každý účastník s podozrením, že je pod vplyvom alkoholu alebo drog, bude požiadaný, aby okamžite opustil tréning. V takomto prípade nemá účastník, ktorý je pod vplyvom alkoholu, návykových alebo psychotropných látok nárok na vrátenie ceny zaplatenej za víkendový tréning. Všetky akcie sú nefajčiarske.

3 Zbytočné ironické správanie alebo iné rušivé správanie k našim organizátorom alebo iným účastníkom je prísne zakázané. Každý účastník, ktorý by konal týmto spôsobom bude požiadaný, aby okamžite opustil tréning bez nároku na vrátenie alebo zľavu z ceny tréningu.

4 Naše tréningy občas vyžadujú agresívne akcie, nadávky a citovo emotívne vystúpenia v kontrolovanom spôsobe, pod dozorom v rámci tejto akcie.

5 Mladší občan ako 18 rokov sa v žiadnom prípade nemôže zúčastniť, ak nie je vždy sprevádzaný dospelou osobou (Bude vyžadovaná identifikácia – Občianskym preukazom). Minimálny vek účastníka je 16 rokov.

6 Všetci účastníci zapojení do akéhokoľvek cvičenia (firewalking, chôdza po skle, lámanie šípov, ohýbanie tyčí, lámanie dosiek alebo tehál) budú požiadaní podpísať toto vyhlásenie pred zúčastnením sa daného tréningu. Účastníci by mali byť v dobrom zdravotnom stave a nemali by sa na cvičení podieľať v prípade, ak by pri danej činnosti z akýchkoľvek dôvodov trpeli alebo by ich účasť na cvičení mohla zhoršiť ich zdravotný stav.

7 Tréningy organizované Akadémiou Andyho Winsona s. r. o. sú natáčané alebo nahrávané za účelom vyhotovenia videozáznamu s následným predajom, marketingové, propagačné účely a účely kontroly kvality. Účasťou na víkendovom tréningu účastníci súhlasia s podieľaním sa na natáčaní po celú dobu konania akcie a súhlasia s tým, že Akadémia Andyho Winsona s. r. o. si vyhradzuje všetky práva duševného vlastníctva vyplývajúce z prípadných uverejnení v médiách.

8 Všetky materiály Akadémie Andyho Winsona s. r. o. sú chránené autorskými právami. Každá osoba, ktorá poruší ustanovenia Autorského zákona a týchto podmienok víkendového tréningu podlieha nárokom organizátora na náhradu škody, ktoré si organizátor bezodkladne uplatní súdnou cestou.

9 Účastníci so zdravotným postihnutím či špecifickými potrebami (alebo trpiacimi epilepsiou, cukrovkou, srdcovými ochoreniami, problémami s dýchaním, atď.)

sú povinní nás informovať o ich postihnutí alebo špecifických potrebách a prípadných požiadavkách pred začatím nimi zvoleného tréningu. 2 Každá osoba, ktorá poruší vyššie uvedené pravidlá, zodpovedá za vzniknuté škody na zdraví a majetku a bude požiadaná, aby okamžite opustila tréning.
3 Všeobecne

1 Cestovné výdavky, ubytovanie, stravovanie a občerstvenie nie sú zahrnuté v cene víkendového tréningu.

2 Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť víkendový tréning alebo zmeniť jeho chod, počet rizikových cvičení, lekcií atď. v závislosti od mimoriadnych akcií, zmeny počasia a pod.

3 Akadémia Andyho Winsona s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie pozvaných hostí/ speakerov/ lektorov.

4 Akadémia Andyho Winsona s. r. o. nenesie zodpovednosť za žiadne nároky za zranenia alebo straty či poškodenie majetku vzniknuté jednotlivcom, alebo za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia víkendového tréningu, zariadenia alebo služby. Účastníci sú povinní si sami zabezpečiť dostatočné poistné krytie pre prípad úrazu, straty alebo škody na majetku, ktorú môžu utrpieť.

5 Účastník sa zaväzuje uhradiť Akadémií Andyho Winsona s. r. o. akékoľvek náklady spôsobené stratou, poškodením majetku vo vlastníctve organizátora alebo jeho lektorov/ školiteľov a iných zamestnancov vzniknuté v dôsledku nedbanlivosti alebo úmyselného poškodenia spôsobeného účastníkom na akomkoľvek mieste konania víkendového tréningu alebo jeho zariadenia.

6 Účastník, ako dotknutá osoba, súhlasí so spracovaním osobných údajov Akadémiou Andyho Winsona s. r. o. (organizátorom – prevádzkovateľom osobných údajov) v zmysle §11 ods.4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a to pre účely víkendových tréningov a zmluvných vzťahov z nich vyplývajúcich, najmä dávajú súhlas s kopírovaním, skenovaním alebo zaznamenávaním a spracovaním v preambule tohto formulára uvedených osobných údajov, úradných dokladov: občiansky preukaz a pod., čo dotknutá osoba potvrdzuje svojim podpisom. Uvedený súhlas dáva účastník dobrovoľne v prospech organizátora na dobu neurčitú, pričom dotknutá osoba berie na vedomie, že tento súhlas môže kedykoľvek v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení odvolať.

7 Účastník svojím podpisom potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné a aktuálne osobné údaje.

8 Účastník berie na vedomie, že organizátor je v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, oprávnený spracúvať ním poskytnuté osobné údaje aj bez súhlasu dotknutej osoby.

9 Dotknutá osoba týmto vyhlasuje, že ako dotknutá osoba si je vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z .z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, najmä § 28 a nasl. (napr. právo na opravu nesprávnych údajov, odvolať súhlas, na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil a pod.). Vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením ním poskytnutých osobných údajov, a to konkrétne mena a priezviska/obchodného mena a mesta, v ktorom má účastník trvalé bydlisko alebo sídlo, na internetovej stránke organizátora a v iných obchodných materiáloch organizátora.

2. Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na webových stránkach. Bližšie informácie môžete získať na adrese: akademia@andywinson.com. Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t. j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb. Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami spoločnosti Akadémia Andyho Winsona s. r. o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

3. Faktúry a forma platby:

Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Platba jednorázovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára v hotovosti, alebo v prípade bankového prevodu, alebo platby kartou vám bude táto čiastka zúčtovaná z vášho bankového účtu. Pri neuhradení faktúry do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám táto bude stornovaná a Vaša objednávka bude zrušená bez nároku na jej obnovenie. Pri úhrade formou zaplatenia zálohy na mieste a doplatenie rozdielu na bankový účet je rovnako objednávateľ povinný túto sumu uhradiť do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, v opačnom prípade Vám táto faktúra bude stornovaná a Vaša objednávka bude zrušená bez nároku na jej obnovenie. Nárok na vrátenie zálohy Vám zaniká, nakoľko je záloha nevratná.

4. Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s. r. o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávame pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o. Možnosti platieb:

  • a) Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
  • b) Bankovým prevodom
  • c) V hotovosti na mieste

5. Storno podmienky alebo presunutie vstupenky na iný termín konania tréningu

Ak sa rozhodnete zrušiť účasť, musíte tak urobiť zaslaním žiadosti na: fakturacie@andywinson.com. Ak tak urobíte 14 a viac dní pred dátumom uskutočnenia daného tréningu, bude vám účtovaný storno poplatok vo výške 50% z plnej ceny vstupenky. V prípade, ak svoju účasť zrušíte menej ako 14 dní pred uskutočnením tréningu, nárok na vrátenie plnej sumy a storna Vám zaniká. Ak bola uhradená k danému termínu len záloha, nemáte nárok na jej vrátenie, nakoľko je záloha nevratná. Vstupenku je možné preniesť na ďalší termín konania tréningu, bude vám však účtovaný administratívny poplatok 20,-€, ktorý musí byť uhradený obratom do 14 dní po potvrdení preloženia objednanej vstupenky. Požiadať o presunutie vstupenky ste povinný pred dátumom uskutočnenia tréningu, alebo maximálne do troch dní po jeho konaní. Spoločnosť Akadémia osobnostného rozvoja Andyho Winsona s. r. o. Vás nie je povinná kontaktovať po uskutočnení tréningu, ktorého ste sa nezúčastnili. Pri zakúpení vstupenky na tréning Akadémie Andyho Winsona s. r. o. máte nárok na 100% garanciu vrátenia peňazí po absolvovaní tréningu. Garanciu je možné uplatniť jedine po absolvovaní celého tréningu a je potrebné ju uplatniť najneskôr do 2 dní po absolvovaní tréningu písomne na akademia@andywinson.com.

6. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

7. Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich súkromných údajov berieme vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robíme všetko pre to, aby sme vami zverené údaje zabezpečili proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb. Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o Vás na našom webe zaznamenávame. V prípade navštívenia našich stránok zaznamenávame štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú vaším poskytovateľom, www stránku, z ktorej nás navštívite, jednotlivé navštívené stránky nášho webu, dátum a dĺžku Vašej návštevy. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na našom webe, nákupom produktov, súťažou či vyplnením formulára a ankiet. Zozbierané obchodné údaje sú využívané na účely technickej správy webu, webovej analytiky, v rámci ankiet či pre marketingové účely vždy v primeranom rozsahu. Vaše osobné údaje využívame k tomu, aby sme Vás informovali o ponukách či službách, ktoré poskytujeme, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak nemáte záujem o informácie tohto typu, môžete nás kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť. V prípade emailovej komunikácie tak môžete urobiť pomocou tlačidla „Odhlásiť sa“, ktoré nájdete v pätičke každého nášho emailu. Pre uľahčenie Vašej orientácie a pohybu na našich stránkach využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači. Ak vám nie je niečo jasné alebo máte akúkoľvek otázku, neváhajte kontaktovať prevádzkovateľa webu na adrese admin@andywinson.com.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 11. 10. 2014. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.